Mẫu báo cáo Thực tập tại Trường và tại cơ sở ngành Báo chí và ngành Quan hệ công chúng

Mậu báo cáo thực tập tại trường ngành Báo chí (Tải về)

Mậu báo cáo thực tập tại cơ sở ngành Báo chí (Tải về)

Mậu báo cáo thực tập tại trường ngành Quan hệ công chúng (Tải về)

Mậu báo cáo thực tập tại cơ sở ngành Quan hệ công chúng (Tải về)