TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

Hệ thống trang thiết bị chuyên ngành phục vụ cho công tác đào tạo:

  • Máy quay phim: 16
  • Máy vi tính: 130
  • Máy chiếu: 16
  • Máy ghi âm: 10
  • Studio phát thanh: 4
  • Phim trường: 3
  • Phòng trực hành điện tử cơ bản: 1

Các trang thiết bị dùng chung cho các ngành đào tạo, đều sử dụng tốt, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.