DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

STT Họ và tên Trình độ Chuyên ngành Vị trí công tác
1 Kim Ngọc Anh Tiến sĩ Kinh tế - Chính trị Hiệu trưởng
2 Hồ Lê Hoàng Vũ Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Trưởng khoa
3 Nguyễn Thị Mai Thu Thạc sĩ Quản lý giáo dục Phó trưởng Khoa phụ trách khoa
4 Phạm Đức Minh Thạc sĩ Giáo dục học Phó trưởng khoa
5 Phạm Hồ Nam Phương Thạc sĩ Công nghệ thông tin Phó trưởng phòng 
6 Phan Thị Thu Hiền Thạc sĩ Kinh tế chính trị Trưởng khoa
7 Châu Nghĩa Cường Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Giảng viên
8 Đặng Thị Thùy Dung Thạc sĩ Văn học Giảng viên
9 Đào Thị Thắm Thạc sĩ Kỹ thuật viễn thông Giảng viên
10 Đỗ Thị Thương Cử nhân Hóa học Giảng viên
11 Đoàn Thị Thoa Thạc sĩ Văn hóa học Giảng viên
12 Hoàng Văn Chương Thạc sĩ Giáo dục thể chất Chuyên viên
13 Lại Thế Vĩnh Thạc sĩ Triết học Giảng viên
14 Lại Thị Hồng Vân Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn Giảng viên
15 Lê Thị Hồng Ngọc Thạc sĩ Kỹ thuật viễn thông Giảng viên
16 Nguyễn Duy Đắc Thạc sĩ Công nghệ thông tin Giảng viên
17 Nguyễn Lâm Viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin Giảng viên
18 Nguyễn Ngọc Thanh Thạc sĩ Giáo dục học Giảng viên
19 Nguyễn Thị Hải Thạc sĩ Khoa học máy tính Giảng viên
20 Phạm Tuyết Trang Thạc sĩ Công nghệ thông tin Giảng viên
21 Phan Thị Tuyết Hương Thạc sĩ Giáo dục học Giảng viên
22 Trần Thị Bảo Khanh Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng Giảng viên
23 Trịnh Bích Thúy Cử nhân Báo chí Giảng viên
24 Trương Quang Đức Thạc sĩ Kinh tế chính trị Chuyên viên