Thông báo về việc học trực tuyến học kỳ II, năm học 2023 - 2024

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2023 - 2024 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên về việc học trực tuyến học kỳ II, năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:

1. Sinh viên các lớp tham gia học tập trực tuyến học kỳ II, năm học 2023 - 2024 theo thời khóa biểu đã công bố ngày 10/01/2024 tại địa chỉ: https://vov.edu.vn/phong-quan-ly-dao-tao/tin-tuc/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-2-nam-hoc-2023-2024

 - Các lớp môn học trực tuyến sẽ bắt đầu học từ ngày 19/02/2024 - 02/3/2024. 

 2. Danh sách các môn học trực tuyến học kỳ II, năm học 2023 - 2024:

 Lưu ý: Sinh viên truy cập ĐÚNG các đường link facebook lớp môn học của mình dưới đây để tham gia nhóm.

TT Tên môn học Số TC Lớp môn học Lớp sinh hoạt Giảng viên Đường link facebook
1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 CSVH - 4 23CĐTT, PR Lại Thị Hồng Vân https://www.facebook.com
/groups/888774243029045
2 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 CSVH - 5 23CĐTT, PR Lại Thị Hồng Vân https://www.facebook.com
/groups/877337094190030
3 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 CSVH - 6 23CĐTT, PR Lại Thị Hồng Vân https://www.facebook.com
/groups/2550262288468247
4 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 CSVH - 7 23CĐTT, PR Lại Thị Hồng Vân https://www.facebook.com
/groups/1581360869298167
5 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 CSVH - 8 23CĐTT, PR Lại Thị Hồng Vân https://www.facebook.com
/groups/363338909821631
6 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 CSVH - 9 23CĐTT, PR Lại Thị Hồng Vân https://www.facebook.com
/groups/762048145835205
7 Chính trị 5 CT - 7 23CĐBC Lại Thế Vĩnh https://www.facebook.com
/groups/2266944490170196
8 Chính trị 5 CT - 8 23CĐBC Phan Thị Thu Hiền https://www.facebook.com
/groups/715854003982078
9 Dàn trang báo điện tử 2 DTBĐT - 1 22CĐTT GVTG: Ngô Văn Nghĩa https://www.facebook.com
/groups/288463120589456
10 Dàn trang báo điện tử 2 DTBĐT - 2 22CĐTT GVTG: Nguyễn Lê Bích Sơn https://www.facebook.com
/groups/3497958183787138
11 Dàn trang báo điện tử 2 DTBĐT - 3 22CĐTT GVTG: Nguyễn Lê Bích Sơn https://www.facebook.com
/groups/793159175978313
12 Giáo dục thể chất 2 GDTC - 7 23CĐQP, ĐH Phạm Đức Minh https://www.facebook.com
/groups/1549234859201308
13 Giáo dục thể chất 2 GDTC - 8 23CĐQP, ĐH Phạm Đức Minh https://www.facebook.com
/groups/738538568228840
14 Kịch bản truyền hình 2 KBTH 23CĐQP Lê Thị Hồng Ngọc https://www.facebook.com
/groups/371437398831118
15 Kỹ thuật dựng phim 2 KTDP - 1 23CĐQP, ĐH Nguyễn Thị Hải https://www.facebook.com
groups/1072435470758560
16 Kỹ thuật dựng phim 2 KTDP - 2 23CĐQP, ĐH Nguyễn Thị Hải https://www.facebook.com
/groups/1820518511721682
17 Kỹ thuật SX chương trình phát thanh 4 KTSXCTPT - BC1 23CĐBC Lê Thị Hồng Ngọc https://www.facebook.com
/groups/2076055102766825
18 Kỹ thuật SX chương trình phát thanh 4 KTSXCTPT - BC2 23CĐBC Nguyễn Ngọc Thanh https://www.facebook.com
/groups/348145688087650
19 Kỹ thuật SX chương trình phát thanh 3 KTSXCTPT - PR1 23CĐPR Nguyễn Lâm Viên https://www.facebook.com
/groups/239116522582029
20 Kỹ thuật SX chương trình phát thanh 3 KTSXCTPT - PR2 23CĐPR Nguyễn Lâm Viên https://www.facebook.com
/groups/346506091535756
21 Kỹ thuật SX chương trình truyền hình 2 KTSXCTTH - TT1 23CĐTT Lê Thị Hồng Ngọc https://www.facebook.com
/groups/398911019360862
22 Kỹ thuật SX chương trình truyền hình 2 KTSXCTTH - TT2 23CĐTT Lê Thị Hồng Ngọc https://www.facebook.com
/groups/347424041491161
23 Kỹ thuật SX chương trình truyền hình 2 KTSXCTTH - TT3 23CĐTT GVTG: Nguyễn Huy Hoàng https://www.facebook.com
groups/1159099752112171
24 Kỹ thuật SX chương trình truyền hình 2 KTSXCTTH - TT4 23CĐTT Phạm Hồ Nam Phương https://www.facebook.com
groups/1110256276819755
25 Kỹ năng vẽ phác thảo 2 KTVPT 23CĐĐH GVTG: Trần Thanh Giang https://www.facebook.com
/groups/410294251389305
26 Nghiệp vụ đạo diễn 2 NVĐD 23CĐQP GVTG: Tống Thanh Hùng https://www.facebook.com
/groups/2310788602622017
27 Pháp luật 2 PL - 3 23CĐBC, TT, PR GVTG: Trần Trung Dũng https://www.facebook.com/
groups/1434607910464561
28 Pháp luật 2 PL - 4 23CĐBC, TT, PR GVTG: Trần Trung Dũng https://www.facebook.com/
groups/299031929453008
29 Pháp luật 2 PL - 5 23CĐBC, TT, PR GVTG: Lê Thị Toàn https://www.facebook.com
/groups/908395390887101
30 Pháp luật 2 PL - 6 23CĐBC, TT, PR GVTG: Lê Thị Toàn https://www.facebook.com
groups/377467228218835
31 Pháp luật 2 PL - 7 23CĐBC, TT, PR GVTG: Nguyễn Thị The https://www.facebook.com
/groups/349933468039647
32 Pháp luật 2 PL - 8 23CĐBC, TT, PR GVTG: Nguyễn Thị The https://www.facebook.com
/groups/373708161966166
33 Pháp luật và đạo đức báo chí 2 PLĐĐBC - 5 22CĐPR Trịnh Bích Thúy https://www.facebook.com
/groups/1076034963711034
34 PR nội bộ và cộng đồng 2 PRNBCĐ 22CĐPR GVTG: Nguyễn Thị Thùy Vân https://www.facebook.com
/groups/297811542913593
35 Quảng cáo và quan hệ công chúng 2 QCQHCC - 1 22CĐTT GVTG: Nguyễn Thị Ngọc Linh https://www.facebook.com
/groups/358150253843241
36 Quảng cáo và quan hệ công chúng 2 QCQHCC - 2 22CĐTT GVTG: Nguyễn Thị Thùy Vân https://www.facebook.com
/groups/369627655825577
37 Quảng cáo và quan hệ công chúng 2 QCQHCC - 3 22CĐTT GVTG: Nguyễn Thị Thùy Vân https://www.facebook.com
/groups/919225916541967
38 Quan hệ báo chí 2 QHBC 23CĐPR GVTG: Võ Công Nghiệp https://www.facebook.com
/groups/752979570223891
39 Sản xuất BCTT bằng thiết bị di động 2 SXBCTT - 1 22CĐTT Phan Thị Tuyết Hương https://www.facebook.com
/groups/1056086539015405
40 Sản xuất BCTT bằng thiết bị di động 2 SXBCTT - 2 22CĐTT Phan Thị Tuyết Hương https://www.facebook.com
/groups/2367875033404509
41 Sản xuất BCTT bằng thiết bị di động 2 SXBCTT - 3 22CĐTT GVTG: Võ Công Nghiệp https://www.facebook.com
/groups/6927110264054623
42 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật (AutoCad) 2 TKBVKT 23CĐĐH GVTG: Hoàng Văn Công https://www.facebook.com
/groups/885306726700961
43 Truyền thông mạng xã hội 2 TTMXH - 1 22CĐTT, PR GVTG: Nguyễn Thị Phước https://www.facebook.com
/groups/24631868996457305
44 Truyền thông mạng xã hội 2 TTMXH - 2 22CĐTT, PR GVTG: Nguyễn Thị Phước https://www.facebook.com
/groups/266898846424075
45 Truyền thông mạng xã hội 2 TTMXH - 3 22CĐTT, PR GVTG: Nguyễn Thị Phước https://www.facebook.com
/groups/3599086500358911
46 Truyền thông mạng xã hội 2 TTMXH - 4 22CĐTT, PR GVTG: Nguyễn Thị Phước https://www.facebook.com
/groups/370897032225671
47 Xây dựng và quảng bá thương hiệu 2 XDQBTH 22CĐPR GVTG: Nguyễn Thị Thùy Vân https://www.facebook.com
/groups/1111853540003858

  Đề nghị sinh viên các lớp, căn cứ nội dung thông báo và thời khóa biểu tham gia học tập đầy đủ và đúng giờ./

Thông báo về việc học trực tuyến học kỳ II, năm học 2023 - 2024 (Tải về)