Giáo trình

- Giáo dục quốc phòng và an ninh

         + Hệ Cao đẳng (Xem tại đây)

         + Hệ Trung cấp (Xem tại đây)

- Giáo dục thể chất

         + Hệ Cao đẳng (Xem tại đây)

         + Hệ Trung cấp (Xem tại đây)

- Pháp luật

         + Hệ Cao đẳng (Xem tại đây)

         + Hệ Trung cấp (Xem tại đây)

- Chính trị

         + Hệ Cao đẳng (Xem tại đây)

         + Hệ Trung cấp (Xem tại đây)

- Tiếng Anh

         + Hệ Cao đẳng (Xem tại đây)

         + Hệ Trung cấp (Xem tại đây)

         + Phần nghe dành cho hệ Cao đẳng và Trung cấp (Tải về)

- Tin học

         + Hệ Cao đẳng (Xem tại đây)

         + Hệ Trung cấp (Xem tại đây)