Kết quả

- Kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 (đối với khóa 2022) (Tải về)

Danh sách kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023(Tải về)

= Kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 (Tải về)

ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2021 - 2022 (Tải về)

= Kết quả rèn luyện Học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 (Tải về)

= Kết quả rèn luyện Học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 (Tải về)

= Kết quả rèn luyện Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 khóa 20 (Tải về)

= Kết quả rèn luyện Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 khóa 19 (Tải về)

= Kết quả rèn luyện Học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 (Tải về)

= Kết quả rèn luyện Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 (Tải về)

= Kết quả rèn luyện Học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 (Tải về)

= Kết quả rèn luyện Học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 (Tải về)

= Kết quả rèn luyện Học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 (Tải về)