Rèn luyện

QUY TRÌNH XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN MỖI HỌC KỲ

- Bước 1: Mỗi sinh viên tự đánh giá điểm rèn luyện vào PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN (tải mẫu tại mục Rèn luyện à Biểu mẫu)

- Bước 2: GVCN và Ban cán sự lớp tổ chức họp lớp, căn cứ các nội dung về khen thưởng, kỷ luật, tiến hành bình xét kết quả điểm rèn luyện và lấy ý kiến thông qua kết quả đánh giá điểm rèn luyện của từng sinh viên.

- Bước 3: Ban Cán sự lớp nhập và gửi bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện sau khi đã bình xét về Phòng CTSV qua địa chỉ email: phongcongtacsinhvien@vov.edu.vn

- Bước 4: Phòng Công tác sinh viên sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu và thông báo cho Ban cán sự lớp.

Sau khi hoàn thiện, Ban Cán sự các lớp gửi bản in có chữ ký xác nhận của GVCN và lãnh đạo Khoa về Phòng CTSV.